ห้างหุ้นส่วน ศุภนันท์ ฟู้ดส์ จากัด

ผู้ก่อตั้งขนมปังอบสดแบร์นคักแฮง .. และผลิตแป้งขนมปังสาเร็จรูปพรีเมี่ยมเกรด

จัดจาหน่ายอุปกรณ์-วัตถุดิบครบวงจร , สอน และวางระบบบริหาร สาหรับผู้สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจขนมปัง

facebook twitter google plus